Julia Faye

Acting

1949

Sansón y Dalila

- Haisham